دما : 2.2 C   رطوبت : 53 %
حداکثر : 7 c   حداقل : -6 c