دما : 9.9 C   رطوبت : 9 %
حداکثر : 14 c   حداقل : 4 c