دما : 30. C   رطوبت : %
حداکثر : 34 c   حداقل : 15 c