دما : 16. C   رطوبت : %
حداکثر : 22 c   حداقل : 6 c