دما : 34. C   رطوبت : %
حداکثر : 39 c   حداقل : 19 c