اخبار و مقالات :

                    عضویت در هیأت تحریریه مجله International Journal of Quality and Reliability Management از انتشارات Emerald                     عضویت در هیأت تحریریه مجله بین المللی Management Decision                     انتشار کتاب جدید مدیریت زنجیره تأمین پایدار